Največja izbira

STENSKEGA DEKORJA

V Sloveniji

Okrasite vaše bivalne prostore s čudovitimi fotografijami, natisnjenimi na najrazličnejše medije. Izbirajte med številnimi kategorijami že pripravljenih motivov ali pa oblikujte stenski dekor z lastnimi fotografijami.

NAGRADNA IGRA

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Foto platno 60×90″ (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Promo Atelje Mikec, Sašo Mikec s.p. Črmošnjice pri Stopičah 9, 8000 Novo mesto, spletni naslov https://www.wall-art.si/ (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od dne 21.07.2021 do dne 31.10.2021 do 23:59 ure. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.

Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev objav Facebook strani Wall-Art.si. Pojem “sledilcev” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Wall-Art.si profilu kliknil na gumb Všeč mi je / Like. 

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so ljubitelji Wall-Art.si Facebook strani na naslovu https://www.facebook.com/wallartsi/ in sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

(3) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta

(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

(5) Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

3. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v poteku nagradne igre storil naslednje:

 • Všečkajte objavo z naslovom “Nagradna Igra Foto platno 60×90”
 • V komentar objave z naslovom “Nagradna Igra Foto platno 60×90” zapišite kaj bi želeli imeti na platnu natisnjeno (družino, fotografijo z dopusta, hišnega ljubljenčka,…)
 • Objavo z naslovom “Nagradna Igra Foto platno 60×90” delite na svoj profil.

Na dan žrebanja (01.09.2021) bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri 31.10.2021 ob 23:59 uri. Žrebanje bo potekalo 01.11.2021 ob 13:00 na sedežu organizatorja. Izžreban bo en nagrajenec, ki je pravilno izpolnil pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Pravila nagradne igre

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre: nagradna igra se prične 21.07.2021 ob 14. uri in traja do 31.10.2021 do 23:59 ure oziroma do preklica organizatorja.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

5. Nagrade in nagrajenci

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme eno nagrafo.

(2) Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo 

(3) Vrsta in opis nagrad: Nagrada v nagradni igri “Foto platno 60×90 cm” predstavlja tisk poljubne fotografije na foto platno v velikosti 60×90 cm (podokvir debeline 2 cm).

6. ŽREBANJE NAGRAD

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izbiro nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Žrebanje nagrajencev bo potekalo 01.11.2021 ob 13:00 na sedežu organizatorja.

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

(1) Nagrajenec bo o nagradi obveščen iz objave na časovnici Facebook strani Wall-Art.si (https://www.facebok.com/wallartsi).

(2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.wall-art.si in facebook strani Wall-Art.si

(3) Nagrajenec bo objavljen na uradni spletni strani organizatorja (https://www.wall-art.si) najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. PREVZEM NAGRAD

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

(2) Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti, po dogovoru pa je mogoč tudi osebni prevzem.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki pisno pripravijo sami.

9. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in dostave nagrade ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade)

(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(8) Uporabniki podatkov so urednik spletne strani https://www.wall-art.si, Facebook strani Wall-Art.si in odgovorni za dostavo nagrad.

(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

10. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook strani.